Spotkania na Pokuciu II – warsztaty rafajłowskie 2019

-a A+

Stowarzyszenie „Res Carpathica” i współorganizatorzy zapraszają badaczy historii oraz kultury Karpat Wschodnich, także regionalistów i kulturoznawców, do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji „Spotkania na Pokuciu II – warsztaty rafajłowskie 2019”, Ukraina

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku.

Konferencja poświęcona dziedzictwu kulturowemu na terenie Karpat Wschodnich, historii prowadzonych w nich badań naukowych i ich infrastruktury cywilizacyjnej (przemysł, komunikacja, zdrojowiska).

Miejsce: Iwano-Frankiwśk (Stanisławów), Bystrycia (Rafajłowa) – Ukraina

Czas: 6 – 8 czerwca 2019

Współorganizatorzy ze strony polskiej:
STOWARZYSZENIE „RES CARPATHICA”, Warszawa
prezes zarządu dr Jan Skłodowski
FUNDACJA „POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE”, Warszawa
prezes zarządu Mikołaj Falkowski
INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA AKADEMII IGNATIANUM, Kraków
prodziekan ds. studenckich dr Krzysztof Duda

ze strony ukraińskiej:
CENTRUM KULTURY POLSKIEJ I DIALOGU EUROPEJSKIEGO W IWANO-FRANKIWSKU
dyrektor Maria Osidacz
PRZYKARPACKI UNIWERSYTET NARODOWY imienia WASYLA STEFANYKA, Iwano-Frankiwsk
rektor prof. dr hab. Ihor Cependa
SILŚKA RADA (WIEJSKA RADA), Bystrycia (Rafajłowa)
przewodnicząca Hanna Wasiliwna Hawiuk

Patronat naukowy:
PRZYKARPACKI UNIWERSYTET NARODOWY imienia WASYLA STEFANYKA, Iwano-Frankiwsk
rektor prof. dr hab. Ihor Cependa

Patronat honorowy:
KONSULAT GENERALNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WE LWOWIE
konsul generalny Rafał Wolski

Patronat medialny:
KURIER GALICYJSKI, Iwano-Frankiwsk – Lwów, red. nacz. Mirosław Rowicki

Projekt obejmuje zorganizowanie konferencji z udziałem prelegentów z Polski i Ukrainy w zakresie badań naukowych prowadzonych w Karpatach Wschodnich, historii tamtejszego przemysłu i rozwoju komunikacji (wydobycie nafty i gazu, kolejnictwo) oraz zdrojowisk, balneologii i budownictwa pensjonatowego. Będzie to spotkanie badaczy polskich i ukraińskich oraz przedstawicieli tamtejszej wspólnoty polskiej, m.in. nauczycieli języka polskiego z zachodniej Ukrainy i harcerzy dla wymiany doświadczeń w pracy naukowej i dydaktycznej.

Szeroko nakreślonym celem konferencji jest usystematyzowanie wiedzy w odniesieniu do literatury prezentowanych zagadnień w dwóch językach i nawiązanie kontaktów między środowiskami polskich i ukraińskich badaczy regionu. Pobyt na Pokuciu umożliwi również odwiedzenie miejsc pamięci historycznej związanych z wydarzeniami I wojny światowej i odzyskaniem niepodległości.

Konferencja i związane z nią spotkania zostaną zapowiedziane w lokalnych mediach.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.